جمع آوري فرهنگ عامه از دغدغه هاي هميشگي هدايت بود.دانش فراوان او در اين زمينه به همراه آشنايي با روش تحقيق او را در جمع اوري گوشه اي از اين تاريخ شفاهي ياوري ها بنموده است.
بررسي فرهنگ و باورهاي عوام نه تنها ما را در روشن نمودن بخشي از تاريخ ميهن كمك مي كند بل كه با بررسي رفتارها و دلايل آن از نظر جامعه شناسي و روان شناسي خصوصيات گذشتگان را روشن مي كند و اين گنجي گران بها تواند بود.
دلبستگي هدايت به فرهنگ ايران باستان بوده شايد كه نام ادعيه پدران و مادران را بر آداب و رسوم آن ها گذارده و اين رمزي شگفت آور است.
كساني كه دلبسته آگاهي يا پژوهش درباره فرهنگ عوام هستند از اين كتاب غفلت نورزند